Catàleg de pintura i dibuix

Jordi Falgàs

 

Excepte quan s’indica el contrari, totes les obres reproduïdes en aquesta aplicació interactiva són de Pep Colomer Martí. A l’hora de fer la catalogació, s’ha seguit el format convencional d’ordenar les dades de cada obra segons aquest ordre:

 

· Número de catàleg

· Autors (només apareixen en els casos d’obres que no siguin exclusivament de Colomer)

· Títol

· Data o data aproximada

· Tècnica i suport

· Mides en cm (alçada × amplada)

· Signatura i datació de l’autor (si consten en l’obra)

· Propietat o localització de l’obra, i número de registre

· Observacions

 

En la majoria de casos, la informació ha estat facilitada pels propietaris, pels dipositaris o s’ha extret de catalogacions ja existents. En les observacions hi hem anotat on ha estat reproduïda l’obra anteriorment, excepte quan es tracta del catàleg de l’exposició retrospectiva al Museu d’Art de Girona de 1996, ja que en aquell volum hi apareixien reproduïdes totes les pintures del llegat Colomer que pertanyen a la fundació, actualment dipositades al museu, i hem considerat que seria redundant fer-ho constar en cada cas. Quan no hi figuren dades de catalogació significa que no s’han pogut obtenir.

L’obra completa de Pep Colomer consta, pel cap baix, de més de mil treballs. Això inclou pintura i dibuix, cartellisme, il·lustració, disseny d’interiors i mobiliari, i altres projectes ben diversos en gairebé totes les disciplines i tècniques de les arts plàstiques i decoratives. Som conscients que a partir del moment de la publicació apareixeran noves obres de Colomer, obres que ara desconeixem o a les quals no hem tingut accés. Per tant, aquest recull segur que anirà creixent. Per això la Fundació Colomer-Sanz va creure oportú crear una aplicació interactiva i una web, que es podran anar ampliant amb noves troballes i també permetrà completar la catalogació de les obres conegudes.

Sobre la catalogació també és necessari fer un aclariment previ. L’obra de Colomer ara ha estat recollida i fotografiada fins allà on ens ha permès arribar la nostra recerca, iniciada el 2011. De l’obra pictòrica en podem oferir una catalogació gairebé completa, sobretot pel que fa a la tècnica, les mides i la localització de les obres, tant de les que es troben en fons públics com en col·leccions privades. La resta (dibuixos, projectes de disseny, mobiliari) encara queda, en bona part, pendent de ser catalogada correctament.

Un dels problemes més greus en la catalogació del llegat de Colomer és la datació de les obres, ja que no acostumava a posar-hi la data. A més, els seus dots fenomenals per alternar estils i tècniques també compliquen la seqüenciació de les obres seguint criteris estrictament formals. Això en dificulta l’ordenació i l’estudi. Tanmateix, hem provat de fer-ne una catalogació ordenada cronològicament, conscients que en molts casos pot ser errònia, i volem advertir als lectors que s’hi acostin que ho facin amb la màxima prudència que aconsella un cas com aquest. Per aquest mateix motiu, a l’hora de dividir la seva trajectòria professional, hem optat per fer-ho en tres grans períodes: el primer, que inclou la seva joventut i arriba fins a la Guerra Civil; el segon, circumscrit a les quatre dècades de dictadura i els primers anys de democràcia, i l’últim, corresponent als últims quinze anys de la seva vida. Aquests períodes no són equivalents ni en la durada ni en la quantitat d’obra produïda (o conservada), però l’evolució de la seva obra sí que es va veure afectada per determinats fets que ens han aconsellat agrupar-la així, tal com s’explica en els textos que serveixen per introduir cada període. En el decurs de la recerca, també ens hem adonat que el volum i la rellevància de la seva obra com a dissenyador, en el sentit més ampli de la paraula, es mereixien un tractament i un estudi específics, separats de l’obra pictòrica.

Desitgem que aquesta aplicació no només ajudi a difondre l’obra de Colomer, sinó que desperti la curiositat d’historiadors de l’art que ens puguin prendre el relleu i que completin les nostres mancances i corregeixin els errors que segur que hem comès.